Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Terplán Zénó

Életrajzi kivonat

Személyi adatai: Hegyeshalomban született 1921. május 25-én. Apja T. Olivér (1896-1925) MÁV-tisztviselõ; anyja: Tamási Emma (1900-81) magántisztviselõ. Felesége: Rosik Adél (sz. 1923) tanár. Gyermekük: T. Kornél (sz. 1944) okl. villamosmérnök, Dr.-Ing., a mûsz. tud. kand.-a. Menyük: Grosch Teréz (sz. 1948) okl. gépészmérnök. Unokáik: T. Krisztina (sz. 1969) Markus Rosch felesége, és T. Kornélia (sz. 1974). Dédunokájuk: Isabella Rosch (sz. 1994).

1927-31 elemi iskolába járt (I-II: a kõszegi ev.; III-IV: a hegyeshalomi áll. iskolába)

1931-39 középiskolai tanuló volt (I-II: a kõszegi; III-VIII: a gyõri bencés gimnáziumban)

1939-43 egyetemi hallgató volt (a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Osztályán)

A következõ tanárok tanították: az Általános géptant, Vízerõgépeket, Emelõgépeket és szállítóberendezéseket Pattantyús-Á. Géza, az Analízist és geometriát id. Szentmártony Tibor és Szûcs Adolf, az Ábrázoló geometriát Romsauer Lajos, a Mechanikát Bresztov­szky Béla és Muttnyánszky Ádám, a Fizikát Pogány Béla, a Mechanikai technológiát Misángyi Vilmos és Gillemot László, a Gépelemeket Vörös Imre, az eletrotechnika jellegû tárgyakat Pöschl Imre, Verebély László és Liska József, a kalorikus jellegû tárgyakat Kund Ede, Schimanek Emil és Komondy Zoltán, az Aerodinamikát Abody Elõd, a Vegyipari gépeket Vajda Ödön, a Vasúti géptant Szabó Gusztáv, a Közgazdaságtant Heller Farkas

1943-49 asszisztensként dolgozott új státuszon (a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi, majd Budapesti Mûszaki Egyetem Szállítóberendezések és hidrogépek Tanszékén Pattantyús-Á. Géza professzor mellett: 1943. márc. - nov. között gyakornokként, 1943. dec. - 1945. aug. között tanársegédként, 1945. szept. - 1949. szept. között adjunktusként)

A következõ tantárgyak oktatásában vett részt: Általános géptan, Vízerõgépek, Víz­erõ­gépkísérletek, Emelõgépek és szállítóberendezések, Mûszaki mérések elemei, Áram­lás­tan, Vízerõmûvek

 • 1943-44: felvonószakértõ
 • 1944-49: a Mérnöki Továbbképzõ Intézet titkára, 1948-tól fõtitkára Mihailich Gyõzõ professzor igazgatása mellett
 • 1945-50: szaklap-szerkesztések (1945/46: "Technika", 1946-50: "Magyar Tech­ni­ka", 1947-49: az idegen nyelvû "Mûegyetemi Közlemények")
 • 1947-51: az Állami Mûszaki Fõiskola tanára (1947-49: Budapesten, 1950/51-ben Mis­kolc-Diósgyõrött). A következõ tantárgyakat oktatta: Géptan, Géprajz, Vízerõgépek, Gép­elemek
 • 1948-49: az AEG szivattyú-részlegének szakértõje Budapesten
 • 1949/50: a MTESZ Országos Választmányának tagja
 • 1949-91 egyetemi vezetõ oktató (1949-88 a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem, az NME Gépelemek Tanszékének tanszékvezetõ intézeti tanáraként, 1952-tõl tanszék­ve­ze­tõ egyetemi tanárként, 1988-91 egyetemi tanárként) ugyancsak új státuszon A következõ tantárgyakat tanította: Általános géptan, Mûszaki mérések elemei, Gép­rajz, Gépelemek, Gyakorlati áramlástan, Vízgépek, Szivattyúk, kompresszorok, venti­lá­torok, Mechanizmusok és gépek elmélete, Módszeres géptervezés, Fogaskerék-boly­gó­mûvek.
 • 1950. márc. 10: a BME mûszaki doktora
 • 1951/52: a Mérnöki Továbbképzõ Intézet miskolci részlegének vezetõje
 • 1952-67: az MTA Fogaskerék, 1955-tõl Gépszerkezettani Szakbizottságának tagja
 • 1952-60: a NME rektorhelyettese (1952/53: gazdasági, 1953-57: oktatási, 1957-59: tudományos, 1959/60 levelezõ oktatási)
 • 1952: a TMB disszertáció nélkül a mûszaki tudomány kandidátusává nyilvánította
 • 1953: családja is Budapestrõl Miskolcra költözött
 • 1954-tõl a HÚZÓTÜSKE szatirikus NME-kötetek szerkesztõje a mindenkori hall­ga­tó­ság felkérésére (1991-ben jelent meg a 14. kötet)
 • 1957-88: az NME Közl. szerkesztõje (1974-85: a gépészeti sorozat szerkesztõ bi­zott­ságának vezetõje, 1985-88: tagja; 1959-tõl az NME idegen nyelvû Közl.-einek is)
 • 1957-88: az NME Gépelemek Tanszékének Közleményei sorozat megindítója és szer­kesztõje (az 567. sorszámig)
 • 1957-tõl GTE-tag
 • 1958: a GTE Pattantyús-díjasa
 • 1958: elsõ külföldi elõadása Drezdában, amelyet számos további követett a követ­ke­zõ országokban: Anglia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Finnország, Franciaország, Grú­zia, Horváthország, India, Izrael, Japán, Jugoszlávia, Kanada, Lengyelország, Németor­szág, Olasz­or­szág, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Ukrajna, USA
 • 1960-70: a miskolci Nehézipari Akadémiai Munkaközösség vezetõségi tagja
 • 1960-tól a GTE-ben különféle tisztségeket töltött be (1960-71: a miskolci szervezet alelnöke, 1971-75: díszelnöke, 1976-81: elnöke, 1981-90: országos elnöke, 1990-tõl tisz­te­letbeli tagja, a díjbizottság elnöke)
 • 1960-83: Miskolcon nyolc nemzetközi tudományos ülést szervezett meg, rendezett és vezetett le a "Mechanizmusok és hajtómûvek" tárgykörébõl (1960, 1961, 1963, 1966, 1972, 1978, 1980, 1983)
 • 1960. dec. 11: megrendezte Pattantyús-Á. Géza (1885-1956) 75. születésnapjára az em­lékkiállítást az NME-n és megírta életrajzát (ez volt ilyen irányú elsõ munkája)
 • 1963-tól a Tudományos Minõsítõ Bizottság (TMB) Gépészeti-Kohászati Szakbizott­sá­gának tagja, 1985-tõl elnöke (ez a tisztje 1995 óta is folytatódik az MTA Doktori Ta­ná­csában)
 • 1963-81: a GTE Mûszaki Emlékbizottságának, a késõbbi Technikatörténeti Bizott­sá­gának tagja
 • 1964 tavasza: gépész emlékgyûrût kap a végzõs gépészmérnökhallgatóságtól
 • 1964-68: az NME Gépészmérnöki Karának dékánja
 • 1965-90: a MTESZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete IB-jének, majd el­nök­ségének tagja, 1981-90: a MTESZ VB-jének tagja
 • 1965: részt vett Várnában az IFToMM-ot (International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms) elõkészítõ nemzetközi konferencián
 • 1966. ápr. 27: a mûszaki tudomány doktora
 • 1966. szept. 1: kezdeményezésére elkezdõdtek a mûszaki felsõoktatásban a "Gép­ele­mek"-et oktatók-kutatók 2-3 évenkénti tapasztalatcsere-összejövetelei váltakozva más-más egyetem vagy fõiskola városában. Eddig ezekre a következõ években került sor: 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1978, 1981, 1983, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994
 • 1967-70: az MTA Kinetikai és Kinematikai Akadémiai Bizottságának elnöke
 • 1969 nyarán részt vett Várnában az IFTOMM alapokmányának kidolgozásában. Õsszel Zakopané-ban Magyaroszág nevében aláírta az IFTOMM alapítólevelét. 1970-tõl az MTA vállalta az IFTOMM évi tagdíját. A Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) elnöki tisztjét azóta õ látja el. Az IFTOMM eddigi világkongresszusainak éve-városa a következõ volt: 1965 Várna, 1969 Zakopane, 1971 Dubrovnik-Kupari, 1975 Newcastle upon Tyne, 1979 Montreal, 1983 New Delhi, 1987 Sevilla, 1991 Prága. 1995 Milano. Mindegyiken ve­­zette a magyar küldöttséget és - a zakopaneit kivéve - elõadást is tartott.
 • 1970-tõl az MTA Gépszerkezettani Akadémiai Bizottságának (GAB) alapító elnöke (1970-85), majd tagja (1990-93: alelnöke), az MTA Mûszaki Tudományok Osztályán belül a Gépészeti-Kohászati Tudományok Szakcsoportjának tagja
 • 1971-85: a Mûszaki Könyvkiadó Gépészeti Szerkesztõ Tanácsának tagja
 • 1971-76: a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület (MIE) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezetének elnöke, majd 1992-ig tagja
 • 1972-77: a Tankönyvkiadó Tanácsának tagja
 • 1973-82: a GTE Fogaskerék Szakbizottságának tagja
 • 1973: Akadémiai Díjban részesül
 • 1974: az NME-n az Egyetemtörténeti Bizottság (ETB) elnöke, 1992-tõl tagja
 • 1975-76: több külföldi egyetemen tartott elõadásokat (1975 tavaszán Braun- schweigben és Hannoverben; 1976 tavaszán Odesszában; 1976 õszén Magdeburgban ven­dég­professzor)
 • 1977-ben és 1986-ban Párizsban jelen volt az IFTOMM Fogaskerék Szakbizottságá­nak ülésein és elõadást is tartott
 • 1979-tõl az MTA Miskolc Akadémiai Bizottságának (MAB) tudományos titkára, 1990-tõl elnöke
 • 1981. jún. 6: az NME "Pro Universitate" kitüntetettje
 • 1981. okt. 3: MTESZ-díjas
 • 1981. nov. 17: a magdeburgi mûszaki egyetem tiszteletbeli (Dr.Ing. E.h.) doktora
 • 1982-90: a "Gépipar" szerkesztõbizottságának elnöke
 • 1983-89: a Mérnöki Továbbképzõ Tanács országos elnöke
 • 1984-92: az NME Gépészmérnöki Karán a Hagyományápoló Bizottság elnöke
 • 1986 tavaszán a rostocki egyetemen tartott elõadásokat
 • 1986 nyarán jelent meg az OMIKK "Mérnök vagyok" c. könyve, amelyben õ is vall életpályájáról
 • 1986-tól a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságának elnöke
 • 1987. máj.-tól a Society of Manufacturing Engineers (SME) Senior Member-je
 • 1989. máj. 8: a Verein Deutscher Ingenieure (VDI) levelezõ tagja lett
 • 1989. szept. l: at NME tiszteletbeli (h.c.) doktora
 • 1989. szept 6: a BME Mihailich-díjának elsõ részese
 • 1989-tõl a Mérnöktovábbképzés Fejlesztési alapítvány kuratóriumának elnöke
 • 1990-tõl a "Technika" mûszaki szemle szerkesztõbizottságának elnöke
 • 1990-tõl a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei "Vox Provinciae" Alapítvány kuratóri­u­má­nak elnöke
 • 1990. máj. 21: az MTA levelezõ tagja (székfoglalója: 1990. okt. 1-én), egyben az MTA Mûszaki Tudományok Osztályának tagja
 • 1990-tõl az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának tagja
 • 1991-tõl a Magyar Mérnökakadémia tagja
 • 1991-93: az OTKA Élettelen Természettudományi Szakkollégiumának tagja
 • 1991. márc. 22: a leobeni Montanuniversität tiszteletbeli (Dr. mont. E.h.) doktora
 • 1991. júl. 1-tõl nyugállományban az ME Gépelemek Tanszékének tudományos ta­nács­adója és a BME Tudományelméleti és Történeti Osztályának egyetemi tanára A következõ tantárgyakat adja elõ: Módszeres géptervezés, Allgemeine Maschinen­kunde, Maschinenelemente I-II, Technikatörténet
 • 1991-tõl a MTESZ-díjbizottság tagja
 • 1992-tõl a "Gép" szerkesztõbizottságának tiszteletbeli elnöke
 • 1992. okt. 23: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyûlés "Pro Comitatu" kitün­te­tettje (emlékgyûrûvel)
 • 1992-tõl a BME Természettudományi és Társadalomtudományi Karán belül a Dok­tori Bizottság tagja
 • 1993-tól a Jedlik Ányos Társaság alapító tagja, egyik alelnöke, 1994-tõl általános al­el­nöke
 • 1993-tól a IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics) Ma­gyar Nemzeti Bizottságának tagja
 • 1993-tól az Országos Akkreditációs Bizottság (OAB) Gépészeti Szakbizottságának ideig­lenes, 1994-tõl rendes tagja
 • 1993. szept. 3: a BME aranyoklevelese (50 éve okl. gépészmérnök)
 • 1994. márc. 15: Széchenyi-díjas
 • 1994. ápr. 12: elnyerte a FEANI-tól az EUR ING címet
 • 1994-tõl a BME Gépészmérnöki ill. Közlekedésmérnöki Karain belül a Doktori és Habilitációs Bizottság tagja
 • 1995. máj. 8: az MTA rendes tagja (székfoglalója: 1995. okt. 25-én)
 • 1995. máj. 11. Miskolc díszpolgára (emlékgyûrûvel)
 • 2001. máj. 25. TECHNÉ érem
 • 2001. június 30. József Nádor Emlékérem (1. sz. Példány)

 

 1. I.                    A) Kandidátusi fokozatot vagy egyetemi doktori címet szerzett munkatársai tanszékvezetése idején

  Kandidátusok: Szombathy Emil (1957), Szaladnya Sándor (1961), Lévai Imre (1966), Drobni József (1968), Tóth József (1977), Apró Ferenc (1981), Scholtz Péter (1982), Döbröczöni Ádám (1986)

  Egyetemi doktorok: Lévai Imre (1960), Apró Ferenc (1967), Scholtz Péter (1968), +Lendvay Pál (1970), Antal Miklós (1971), Szota György (1975), Kinczel Ferenc (1976), Bordás Károly (1976), Gubicza László (1976), Siposs István (1977), Lendváry Csaba (1978), Kováts Attila (1982), Péter József (1983), Tatár Iván (1984), Kamondi László (1985), Szente József (1985), Tomori Zoltán (1986), Döbröczöni Ádám (1987), Gódor István (1987), Nagy István (1987), Békés Attila (1987), Marton Gábor (1987)
 2. I.                    B) Opponálási bírálatai doktori, kandidátusi, egyetemi doktori disszertációkról

  Akadémiai doktorok: V. Nagy Imre (1963), +Vörös Imre (1970), Bölöni István (1975), Lévai Imre (1980), Bakondi Károly (1982), Horváth Mátyás (1984), Tarján Iván (1990), Debreczeni Elemér (1990), Simonyi Alfréd (1992), Zobory István (1993)

  Kandidátusok: +Czégi József (1954), ifj. Sályi István (1955), +Dékány István (1957), Blahó Miklós (1960), Magyar József (1960), +Horváth Károly (1961), Preszler László (1961), +Drahos István (1965), +Balogh Béla (1967), +Szõke Béla (1972), Filemon Józsefné Kocsis Erzsébet (1974), Erney György (1975), Kaposvári Zoltán (1975), Lukács János (1978), Do Quyet Thang (1980)

  Egyetemi doktorok: Lévai Imre (1960), +Drahos István (1960), Huszthy László (1961), Boros Andor (1964), Pomázi Lajos (1964), Voith Márton (1967), Apró Ferenc (1967), Scholtz Péter (1968), Faragó Károly (1969), +Buzgó József (1970), Krisztinicz Pál (1970), +Lendvay Pál (1970), Antal Miklós (1971), Csontos József (1973), Dudás Illés (1973), Szota György (1975), Kovács László (1975), Kinczel Ferenc (1976), Borbás Károly (1976), Gubicza László (1976), Lotz Ernõ (1977), Lendváry Csaba (1978), Simonyi Sándor (1978), Szabó László (1978), Adlovits László (1979), Henkey István (1980), Fûz Ferenc (1982), Pöstyéni Ferenc (1982), Kováts Attila (1982), Barkóczi István (1982), Bognár József (1983), Tálas Mátyás (1983), Tatár Iván (1984), Németh János (1984), Molnár Ferenc (1984), Gócsa Károly (1984), Németh Viktor (1984), Pordán Mihály (1985), Liptai László (1985), Tóth Laboncz József (1986), Velezdi György (1987), Nagy István (1987), Békés Attila (1987), Éltetõ Gábor (1987), Tolvaj Béláné Nagy Ildikó (1987), Szûcs János (1987)
 3. II.                  I. C) Az általa lektorált mûvek szerzõi

  + Samu Béla (1951), +Gruber József (1951), + Vörös Imre (1953, 1955, 1957, 1960, 1968, 1970, 1972, 1974), Mészáros Mátyás (1954), +Czégi József (1954), +Szeniczei Lajos (1958), ifj. Sályi István (1961, 1962, 1970, 1973), +Pattantyús-Á. Géza (1964, 1983), Andai Pál (1965), Czibere Tibor (1965), +Lendvay Pál (1967, 1995), Tar Sándor (1967), Szaladnya Sándor (1967, 1981), Lévai Imre (1969, 1977), F.L. Litvin (1972), Herczeg István (1972, 1980), Kovács László (1973, 1976, 1978), +Botka Imre-Erney György (1973, 1974), Balássy Zoltán (1976), Herczeg István és szerzõtársai (1976, 1980), Diószegi György (1979, 1983, 1984), Kováts Attila (1980), Szota György (1981), Pöstyéni Ferenc (1982, 1983), Knoll Imre (1983, 1986) Erney György és szerzõtársai (1983), Ungár Tamás-Vida András (1985), I.P. Gorobec-K.I. Zablonszkij-L.Sz. Bojko (1987), Szente József-Tóth Ottó (1987), Antal Miklós és szerzõtársai (1987), Fancsali József (1989), V.V. Svarc (1989), Fodorné Csányi Piroska-Fábián Pál-Cs. Pintér Péter (1990), Licskó György (1993), Németh József (1995)

 

Kivonat Terplán Zénó szakirodalmi munkáinak jegyzékébõl
(idõrendben, kiemelve a könyvek, nagyobb önálló tanulmányok)

Terplán Zénó szakirodalmi munkáinak jegyzéke 530 tételt tartalmaz, ebben vannak szakkönyvek, egyetemi jegyzetek, könyvismertetések, technikatörténeti munkák, mûszaki nagyjainkról írott könyvek, lexikon fejezetek szerkesztési munkái. Az alábbi felsorolás egy keresztmetszetet kíván adni, hogy mind idõben, mind a témákban követni tudjuk Terplán Zénó szerteágazó szakirodalmi tevékenységét.

 1. Munkatárs a Pávó Elemér szerkesztette "Korszerû magyar-német és német-magyar mûszaki szótár"-ban. Miszler kiad. Bp. 1943. I. 1/700; II. 1/580.
 2. Könyvismertetés Pattantyús-Á. Géza "Felvonók" c. könyvérôl (angol nyelven). = Mû­egyetemi Közlemények. 1 (1947) 2. 187. old.
 3. Általános géptan. (Fôiskolai jegyzet.) ÁMF Bp. 1948. 1/95.
 4. Vízerôgépek. (Fôiskolai jegyzet.) ÁMF Bp. 1949. 1/140.
 5. Vezérfonal mûszaki elôadóknak és szerzôknek. Társszerzô: Tarnóczy Tamás. Mér­nö­ki Továbbképzô Intézet kiadványai. KG. 23. Bp. 1949. 1/52. (Ismertetés: Susánszky Jánostól 1961-ben.)
 6. Újfajta vízemelô kos üzemi és szelep-kísérletei. (A BME Gépészmérnöki Karához benyújtott és elfogadott mûszaki egyetemi doktori értekezés. Kézirat.) Bp. 1950. 1/54.
 7. Mûszaki mérések alapjai. (Egyetemi jegyzet Pattantyús-Á. Géza elôszavával.) NME Miskolc - BME Bp. 1950. 1/115.
 8. Általános géptan. (Egyetemi jegyzet.) NME Miskolc. 1950. 1/125.
 9. Géprajz bánya- és kohómérnökhallgatóknak. (Egyetemi jegyzet.) NME Miskolc. 1950. 1/55 + 1/27 mell.
 10. Gépelemek II. (Egyetemi jegyzet.) NME Miskolc. 1950. 1/148.
 11. Hogyan foglalkozzunk gépészmérnökhallgatókkal I. éves korukban? Társszerzôk: Varga Gábor, Olasz József, Kozaróczy Miklós, Lévai Imre és Szombathy Emil. (Az Okt. Min.-ba benyújtott és díjazott pályázati munka. Kézirat.) Miskolc. 1952. 1/12.
 12. Válogatott fejezetek a mechanizmusok elméletébôl. (Egyetemi jegyzet. A példatárat összeállította: Drobni József.) Felsôokt. Jegyzetell. Váll. Bp. 1957. 1/149.
 13. Könyvismertetés Szeniczei Lajos "Az általános fogazás" c. könyvének 2. átd. kiadásáról. = NME Közl. 3 (1959) 465/466.
 14. Mechanizmusok. 1. kiad. Tankönyvkiadó. Bp. 1959. 1/294. (Ismertetés: Tar Sándortól; ifj. Sályi Istvántól; Szeniczei Lajostól 1959-ben; J. Volmer-tôl 1972-ben.)
 15. A gépelemek méretezésének alapelvei. A Pattantyús: Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve. 3. köt. "Gépelemek" fôfejezetének alfejezete. Mûszaki Könyvkiadó. Bp. 1961. 385/391. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 68 (1961)]. (Ismertetés a 3. köt.-rôl Fekete Lászlótól 1962-ben)
 16. Mechnizmusok. 2. kiad. Tankönyvkiadó. Bp. 1962. 1/292. (Ismertetés: A. N. Bogoljubovtól 1967-ben.)
 17. Általános géptan. 3. átd. kiad. Társszerzô: Lendvay Pál. (Egyetemi jegyzet.) Tankönykiadó. Bp. 1964. 1/318.
 18. Az egyszerû bolygómûvek teljesítményviszonyai. Társszerzô: Apró Ferenc. = NME Közl. 10 (1964) 345/355. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 114 (1964)].
 19. Zur Frage des Zahnstosses bei der Innenverzahnung. Társszerzô: Szota György. = NME idegen nyelvû Közl. 23 (1964) 331/341. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 126 (1964)].
 20. A Nehézipari Mûszaki Egyetem rövid története 1949 és 1964 között. = NME Közp. Könyvtárának Kiadv. 9 (1965) 7/16. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 154 (1965)].
 21. Die Dimensionierung der Stirnräder in Ungarn. Társszerzô: Lévai Imre. = NME idegen nyelvû Közl. 24 (1965) 213/228. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 145 (1965)].
 22. A fogaskerék-bolygómûvek méretezési kérdései. (A TMB-hez benyújtott és elfo­ga­dott értekezés a mûsz. tud. doktora tudományos fokozat elnyeréséért. Kézirat.) Miskolc. 1965. 1/83 + 1/77 függ. Védés: 1966. ápr. 6.
 23. Gépelemek I/1. 2. átd. kiad. Társszerzôk: Kováts Attila, Kôszegi Jenô, Tar Sándor és Tóth Ottó. (Egyetemi jegyzet.) Tankönyvkiadó. Bp. 1966. 1/137.
 24. Gépelemek I/2. 2. átd. kiad. Társszerzôk: Nagy Géza és Scholtz Péter. (Egyetemi jegy­zet.) Tankönyvkiadó. Bp. 1966. 1/310.
 25. Gépelemek II/1. 3. átd. kiad. Társszerzôk: Szabaczky Károly és Szota györgy. (Egye­temi jegyzet.) Tankönyvkiadó. Bp. 1966. 1/216.
 26. Gépelemek II/2. 2. átd. kiad. Társszerzôk: Horváth István, Lendvay Pál és Tar Sán­dor. (Egyetemi jegyzet.) Tankönyvkiadó. Bp. 1966. 1/210.
 27. Mechanikus tengelykapcsolók. 1. kiad. Társszerzôk: Nagy Géza és Herczeg István. Mû­szaki Könyvkiadó. Bp. 1966. 1/435. (Kiadói nívódíjas 1967-ben.) (Ismertetés: Cse­lényi Józseftôl; Fûzi Ernôtôl 1966-ban; Vándorffy Józseftôl 1967-ben; F. Duditza-tól 1971-ben.)
 28. Gépelemek III. 2. átd. kiad. Társszerzôk: Varga Gábor és Vida András. (Egyetemi jegyzet.) Tankönyvkiadó. Bp. 1967. 1/140.
 29. Gépelemek IV. 3. átd. kiad. Társszerzôk: Drobni József és Lévai Imre. (Egyetemi jegyzet.) Tankönyvkiadó. Bp. 1967. 1/220.
 30. Zorkóczy Béla professzor 70 éves. = Észak-Magyarország. 24 (1968) 75. 4. old.
 31. Herrmann Miksa (1868-1944) professzor munkássága. (Készült születésének 100. évfordulóján rendezett kiállításra.) = NME Gépelemek Tansz. Közl. 188 (1968) 1/16.
 32. A Nehézipari Mûszaki Egyetem húsz esztendeje. (Kézirat.) NME. Miskolc. 1970. 1/227. (Ismertetés Lányi Andortól 1974-ben.)
 33. Különleges tengelykapcsolók. Társszerzôk: Nagy Géza és Herczeg István. Mûszaki Könyv­kiadó. Bp. 1971. 1/754. (Ismertetés: Cselényi Józseftôl 1971-ben; Füzi Ernô­tôl 1972-ben; N.N. 1972-ben; Vándorffy Józseftôl 1973-ban.)
 34. Dimensionierungsfragen der Zahnrad-Planetengetriebe. Akadémiai Kiadó. Bp. 1974. 1/304. (Ismertetés 25 szerzôtôl angol, magyar, német, olasz, orosz, szerb nyelven 1974-95 között.)
 35. V-Null- und V-Verzahnungsmöglichkeiten einfacher Umlaufrädergetriebe. = Maschinen­bautechnik. 23 (1974) 11. 520/522. [Teljes szöveg = NME Gépelemek Tansz. Közl. 288 (1975) 1/10 + 11 ábra; rövidítve = NME Gépelemek Tansz. Közl. 319 (1974); csaknem teljes fordítás németbôl oroszra = Express-Informácija-Detali masin. (1975) 13. 19/24]. (Ismertetés: R. Holler-tôl 1975-ben; G. Niemann-H. Winter-tôl 1983-ban.)
 36. Sályi István professzor munkásságának méltatása. Társszerzô: Kozák Imre. - Sályi István professzor tudományos és egyéb írásainak jegyzéke. =NME Közl. III. sorozat (Gépészet). 22 (1975) 1. 17/52.
 37. Mechanikus tengelykapcsolók. 2. kiad. Társszerzôk: Nagy Géza és Herczeg István. Mûszaki Könyvkiadó. Bp. 1976. 1/435.
 38. Fogaskerék-bolygómûvek. Társszerzôk. Antal Miklós, Apró Ferenc és Döbröczöni Ádám. Mûszaki Könyvkiadó Bp. 1979. 1/258. (Kiadói nívódíjas 1980-ban.)
 39. Megemlékezés egy magyar származású neves gépkonstruktôrrôl: Galamb Józsefrôl (1881-1955). Társszerzôk: Lendvay Pál, Jálics Károly és Marton Gábor. = Borsodi Mûszaki Hetek '79 elôadásai. GTE. Miskolc. 1979. 242/247. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 416 (1979)].
 40. Report on the Activity of the Hungarian National Committee of IFTOMM. Társszerzô: Filemon Józsefné Kocsis Erzsébet. = mechanism and Machine Theory. 15 (1980) 2. 149/150. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 424 (1980)].
 41. A Nehézipari Mûszaki Egyetem harmadik évtizede. (Kézirat.) NME Egyetemtörté­neti Bizottsága. Miskolc. 1981. 1/262.
 42. Gyakorlati vezérfonal a tudományos munkássághoz. Társszerzô: Lászlóffy Wolde-már. NME Gépelemek Tansz. Közl. 449 (1982) 1/85.
 43. Pattantyús-Ábrahám Géza. MTA "A múlt magyar tudósai". Akadémiai Kiadó. Bp. 1984. 1/237. (Ismertetés: Végh Ferenctôl; Szluka Emiltôl 1984-ben; Pénzes Istvántól 1985-ben.)
 44. Bánki Donát emlékkönyv születésének 125. évfordulójára. (szerkesztés és az egyik fejezet szerzôje.) MTESZ. Bp. 1984. 1/128. (Ismertetés Mátay Lászlótól; A. A. Sejpak-tól 1985-ben.)
 45. Pattantyús-Ábrahám Géza emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. (Szerkesztés és egyes fejezetek szerzôje.) GTE. Bp. 1985. 1/161. (Ismertetés Mátay Lászlótól 1985-ben; Vándorffy Józseftôl 1987-ben.)
 46. A method of the Skiving Cutter Design. Társszerzôk: Szente József és Marton Gábor. = "2éme Congres Mondial des Engrenages." 2. köt. Párizs. 1986. 751/758. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 527 (1986)].
 47. Fogaskerék-bolygómû terhelés-eloszlására ható tényezôk összehasonlító elemzése. Társszerzôk: K. I. Zablonszkij és Döbröczöni Ádám. = Gép. 38 (1986) 2. 79/81. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 530 (1986)].
 48. The Further Development of the Sizing of Epicyclic Gear Trains. Társszerzô: Döbröczöni Ádám. = Proceedings of the Seventh World Congress on the "Theory of Machines and mechanisms". Vol. III. Sevilla. 1987. 1331/1334. [Klny. NME Gépelemek Tansz. Közl. 553 (1987)].
 49. A Nehézipari Mûszaki Egyetem negyedik évtizede. 1-2. (Kézirat.) Egyetemtörténeti Bizottság. ME Miskolc. 1990. 1/494.
 50. Fonó Albert. MTA "A múlt magyar tudósai". Akadémiai Kiadó. Bp. 1991. 1/203. (Ismertetés: Pénzes Istvántól; Szluka Emiltôl 1992-ben; Döbröczöni Ádámtól 1993-ban.)
 51. Fogaskerekek, hajtómûvek, fogaskerék-bolygómûvek. (Értekezések-emlékezések.) Akadémiai Kiadó. Bp. 1992. 1/63.
 52. Az én gépészeim, Negyven életrajz Péter József rajzaival. Miskolci Egyetemi Kiadó. 1998. Miskolc. 1/288.
 53. Életünkben életem. A Miskolci Egyetem Gépelemek Tanszékének Közleményei. Miskolc. 1999. 1/108.
 54. Stationen eines Lebens. Lehrstuhl für Maschinenelemente der Universität Miskolc. Kézirat. 2001. 1/66.

 

Terplán Zénóra emlékezve