Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Az MTA DAB 2020. évi Közgyűlése


A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága 2020. február 26-án, szerdán 11 órától tartotta éves közgyűlését, amelyen a régió tudományos közösségének tagjai vettek részt.


Üléselnök
Nagy János, az MTA DAB alelnöke

Köszöntő
Vékás Lajos, az MTA alelnöke

Beszámoló az MTA DAB 2019. évi munkájáról
Gergely Pál, az MTA DAB elnöke

A szakbizottságok munkájának összegzése
Hodossy-Takács Előd, az MTA DAB főtitkára


Az elnöki és főtitkári beszámolót a közgyűlés elfogadta.

A beszámolókat követően a DAB Pro Scientia díjazottak díjazása és tudományos előadása hangzott el.
Barta János a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézetének professor emeritusa a következő címmel tartott előadást: Kazinczyak és Kossuthok nyomában (források Zemplén megye 18. századvégi társadalmának megismeréséhez)

Az előadás rövid kivonata:
Közismert, hogy II. József (1780–1790) halála után a magyar nemesség – attól félve, hogy vagyoni helyzetének rögzítése féltve őrzött adómentessége felszámolásához szolgáltathat alapot – megsemmisítette a „kalapos király” által elrendelt kataszteri földmérés aktáit. Ma a történészekre többnyire csak egy-egy főúri család, egy-egy nagybirtok összeírásainak dokumentumai maradtak fenn. Míg tehát a Mária Terézia által elrendelt úrbérrendezés tabelláiból alapos ismereteket kaphatunk a 18. századi jobbágyság helyzetéről, addig a nemesség vagyoni állapotát csak nagy általánosságban tudjuk megismerni.
A II. József féle kataszteri felmérés megsemmisítése alól mégis találhatunk – legalábbis részleges – kivételt. Zemplén megyében ennek egyik, éppen a legfontosabb része, a szántóföldek összesítése fennmaradt. Erre a rejtőző forrásra a történettudomány sokáig nem figyelt fel, s nem használt további, a sátoraljaújhelyi levéltárban őrzött, a nemesség jövedelmeit feltüntető 18. századvégi forrásokat sem. Pedig ezek alapján szinte statisztikailag tudjuk bemutatni, hogy hogyan is rétegződött a megye nemessége a 18. század végén, beleértve a Kazinczy és a Kossuth család számos tagját is.

Hoffmann István a Debreceni Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék professzora, aki szintén DAB Pro Scientia díjat vett át a „A helynév mint tudományos forrás” című előadást osztotta meg a hallgatósággal.

Az előadás rövid kivonata:
A helynevek (másképpen földrajzi nevek) – mint az embert körülvevő tér egyes részleteit megjelölő tulajdonnévi elemek – minden nyelvben megtalálhatók. A nevek tudatos emberi cselekvés által jönnek létre, és az embernek a természeti és a társadalmi környezetéhez való viszonyát tükrözik a bennük foglalt szemantikai tartalom révén. Ez az eredeti jelentés azonban a nyelvi változások és a neveknek a nyelvekből nyelvekbe történő vándorlása következtében elhalványulhat. E tartalom felfelejtése régi nyelvi állapotok és ezzel együtt társadalmi-kulturális viszonyok megismerésére ad lehetőséget.
A magyar nyelv és ezen keresztül a magyarság történetére vonatkozó tudásunk legbiztosabb forrásai a magyar nyelv írásban fennmaradt emlékei. Ezeknek a mintegy egy évezrednyi története a finnugor nyelvek közül messze a legrégebbi időkbe enged számunkra betekintést. Az államalapítás korától a 14. század végéig mindössze néhány száz szó terjedelmű magyar szöveg maradt ránk, emellett azonban a korabeli latin nyelvű dokumentumok a nevek százezreit őrzik. Ezek tudományos vizsgálata a magyarság történetének számos területét gazdagítja. Az előadás – nyelvtörténeti nézőpontból – az erre vonatkozó tudományos ismeretszerzés néhány lehetőségét kívánja felvillantani.


A közgyűlés programjában további díjátadások következtek.


DAB Pro Cooperatione Díj


Michiel van Kempen az Amszterdami Egyetem professzora


DAB Plakett díjazottak


Holb Imre, DE MÉK Kertészettudományi Intézet
Lévai Géza, Atommagkutató Intézet
Maticsák Sándor, DE BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Szűcs Gabriella, DE ÁOK Belgyógyászati Intézet


„A tudomány támogatásáért” Érem díjazottjai


György Géza, Alföldi Nyomda Zrt. elnök-vezérigazgató
Szabó Balázs, Printart-Press Kft. ügyvezető


DAB Elismerő Oklevélben részesül


Csatár Péter, DE BTK Germanisztikai Intézet
Szabó András, orvosíró, előadóművész


A közgyűlés ideje alatt kiállítást is láthattak a vendégek Margaret Forest festőművész képeiből Fény és térerők címmel.