Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A SZAB feladatai

A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (MTAtv.) meghatározott feladatainak ellátása céljából területi bizottságokat hoz létre és tart fenn, amelyek az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltaknak megfelelően szervezik a köztestület regionális működését.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága (továbbiakban: SZAB) a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 136/1961. (III. 3.) sz. határozata alapján jött létre, és az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltak szerint működik.

A SZAB vezetője az elnök, akit a SZAB közgyűlése a Bizottság akadémikus tagjai közül három évi időtartamra választ. Az elnök egy alkalommal újraválasztható.
A SZAB hivatali szervezete: a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (továbbiakban: MTA TABT).
Az MTA TABT személy, közszolgálati köztestületi költségvetési szerv, amely az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti feladatokat lát el, működik és gazdálkodik.

A SZAB területi illetékességén belül a következő tudományszervezési közfeladatokat látja el:

 1.  Figyelemmel kíséri és segíti régiója tudományos tevékenységét. Kiemelt szerepe van az új tudományos eredményeknek a társadalom felé való közvetítésében, a régió tudományos életének szervezésében.
 2. Számon tartja a tudományos kutatóhelyeket, egyetemi és más tudományos műhelyeket, továbbá az azokon kívül működő kutatókat.
 3. Kapcsolatot épít a határon túli magyar tudományos műhelyekkel és kutatókkal (illetékességi területe: Románia, Szerbia, Horvátország). Támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Tevékenységébe bevonja a régiója szerinti külső köztestületi személyeket.
 4. Támogatja a tudományos kutatókat, a tudományos utánpótlás nevelését. Pályázatokat ír ki és díjakat ítél oda. Helyet biztosít Ph. D. védésekhez, konferenciákhoz.
 5. Tudományos munkákat jelentet meg tevékenysége köréből. Javaslatot tesz az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának a tudományterületileg illetékes tudományos osztály kiadási tervének keretében.
 6. Együttműködik régiója felsőoktatási intézményeivel, megyei és városi önkormányzataival és a megyei kamarákkal.
 7.  Szak- és munkabizottságokat hoz létre, melyek tudományos üléseket szerveznek.
 8. Bizottságai révén kapcsolatot épít és tart fenn az MTA tudományos osztályaival és azok tudományos bizottságaival, valamint az MTA területi bizottságaival.
 9. Elősegíti, hogy a tudomány művelői kifejtsék szakmai véleményüket helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben, részt vegyenek az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, érvényesítésében.
 10. A tudományos eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése érdekében kapcsolatot tart a régió gazdasági szereplőivel. Közreműködik a régió kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és szabad kapacitásainak bemutatásában. Közreműködik a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek felé, a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és a nemzetközi pályázati együttműködés elősegítésében.
 11. A tudósok és a tudomány iránt érdeklődő emberek személyes kapcsolatának megteremtése, elmélyítése érdekében klubot működtet tudományos, kulturális és közéleti kérdések kötetlen megvitatására. A SZAB Tudósklubja egyesületként működik. 
 12. Feladatai ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására alapítványt működtet „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” névvel.
 13. Nyilvántartja a területén működő 
 • akadémikusokat, az MTA köztestületi tag doktorokat (MTA doktora tudományos cím, a habilitált doktorokat, a tudomány kandidátusa,   doktori Ph.D fokozat birtokosa)
 • az MTA tisztségviselőket, az MTA tudományos bizottságainak és más bizottságainak tagjait és az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselőit.

14. Részt vesz az akadémiai döntések, vélemények kialakításában, azok érvényesítésében.

15. Megkeresés esetén – elsősorban szakbizottságainak bevonásával – véleményt nyilvánít működési területének fejlesztési kérdéseiben.
16.    SZAB éves munkájáról írásos összefoglalót készít az MTA évi rendes közgyűlése számára.
Az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján a SZAB rövid elemzést készít az MTA által a Kormány számára benyújtandó éves tájékoztatóhoz.
A SZAB az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az MTA elnöke által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítését.

17.  Kitüntetéseket alapít. A jelenleg adható kitüntetések

 • „SZAB bronz Plakett”;
 • a SZAB és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány közös díja a „SZAB Tudományos díj”, fiatal, PhD fokozatot még nem szerzett kutatók számára. (SZAB „ezüst” Emlékérem);
 • a SZAB és a régió kereskedelmi és iparkamarái közös díja a „Dél-alföldi Innovációs Díj”, az ún. „Möbius-szalag” gazdasági társaság kategóriában;
 • a SZAB „Média-pályázat” díja a SZAB „aranyozott bronz” érem;
 • a SZAB Pro Scinetia Életműdíj, Bánvölgyi László szobrászművész alkotása: Albert Einsten 1933 című kisplasztika.: