Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

(A RENDEZVÉNY ELMARAD!) Akadémiai Esték

AKADÉMIAI ESTÉK
 
MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG
és a
„Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság
rendezvénye

Időpont:  2020. március 18. 17:30

Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)Dr. Loboczky János
kandidátus, egyetemi docens
tanszékvezető
Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszék

Dialógusban lenni
– a hermeneutikai filozófia vonzásában
Előadás és pódium beszélgetés
Beszélgető társ: Hajnal József újságíró


Dr. Loboczky János 1955-ben született. Ózdon érettségizett, a debreceni KLTE-én szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet, majd pedig az ELTE-én végezte el a filozófia szakot. 1984-ben egyetemi doktori címet szerzett Kossuth Lajos reformkori programjáról szóló disszertációjával, 1995-ben pedig kandidátusi fokozatot  „A műalkotás: a létben való gyarapodás” című munkájával. 2006-ban habilitált a Debreceni Egyetemen hermeneutikai tárgyú tanulmánykötetével. Elméleti munkássága a filozófiai tudományok területén az esztétikára és a modern hermeneutikára irányul, különös tekintettel a német bölcselet tradícióira és jelenkori gondolkodóira. 136 tudományos közleménye jelent meg (magyar, angol, német nyelven), 20 kötetet szerkesztett. Hazai és nemzetközi konferenciákon évtizedek óta rendszeresen tart előadásokat, valamint maga is szervezője volt rangos tudományos fórumoknak. Huszonnyolc éve tanszékvezetője az Eszterházy Károly Egyetem Filozófia Tanszékének. Az EKE Neveléstudományi Doktori Iskolájában témavezető. Több sikeres tdk-dolgozatnak szintén témavezetője volt, valamint zsűrizett OTDK-án a filozófia és esztétika szekciókban. 2001-2004 között Széchenyi István ösztöndíjban részesült. A Miskolci Akadémiai Bizottságnak 2004-től tagja, aktív tevékenységet folytat Társadalomelméleti Szakbizottságban és a Nevelésfilozófiai Munkabizottságban. 2014-től a MAB Heves megyei alelnöke és szervezője a MAB Eszterházy-Akadémiai Klub „Akadémiai esték” sorozatának. 2019-ben MAB „Kitüntető Tudományos Díj”-ban részesült.

Az előadás rövid tartalma
Hermeneutikáról mint a megértés és az értelmezés „művészetéről”, tudományáról az antik görög óta beszélhetünk. Az első „hermeneuta” tulajdonképpen a görög mitológia egyik alakja, Hermész volt, aki az istenek üzeneteit tolmácsolta az embereknek. Az előadás a modern hermeneutika legjelentősebb képviselőjének, H.-G. Gadamernek (1900-2002) a filozófiai hermeneutikáját, annak érdekesebb, ma is aktuális vonatkozásait mutatja be: Mit jelent a „dialógusban lenni” kifejezés? Mi az értelme annak a paradox mondatnak, hogy a hermeneutika az a művészet, amely szerint nem lehet igazunk? Mit ért azon Gadamer, hogy a másik ember az út, amelyen haladva önmagunkat megismerjük? Mennyiben lehet a hermeneutika a szót értés elmélete?

Meghívó